Новицкий

09.11.1973 р. н.

Отримав вищу освіту в 1991–1996 рр. (біолого-екологічний факультет Дніпропетровського державного університету. Закінчив навчання з відзнакою). Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України (1996).

В 1999 році закінчив аспірантуру ДДУ за спеціальністю «Екологія».

Працював в Українському товаристві мисливців та рибалок (УТМР) на посадах єгеря-рибовода, іхтіолога Дніпропетровської обласної організації УТМР.

З 2000 р. – асистент, потім доцент кафедри зоології та екології в Дніпропетровському національному університеті.

В 2004 р. – захист кандидатської дисертації (канд. біол. наук) за спеціальністю 03.00.10 «Іхтіологія».

2012 – 2015 рр. – докторант ДНУ імені Олеся Гончара.

Член Українського товариства мисливців та рибалок (з 1991 р.), Національної спілки журналістів України (з 2000 р.), Українського іхтіологічного товариства (з 2007 р.), Дніпропетровської обласної громадської організації «Дніпровська природна інспекція» (з 2014 р.).

З 2004 р. по теперішній час – автор і ведучий телепрограми «О рыбалке всерьез», яка виходить в Україні, Болгарії, країнах Балтії.

Опубліковано 190 науково-популярних статей, 3 книги, також понад 200 наукових праць, в т. ч. 3 колективні монографії, 26 статей в фахових виданнях (7 – в наукометричних). Має 2 патенти України на винахід.

Одружений, має доньку та сина.

Публікації 

Памятка рыболова-любителя (Автор-составитель Р. А. Новицкий) – Д.: Зоря, 1997. – 48 с.

Новицкий Р. А., Христов О. А., Бондарев Д. Л. Научные исследования и любительское рыболовство в Приднепровье //Рыбное хозяйство Украины. – 1999. – № 4 (7). – С. 58–60.

Новицкий Р. Рыболовные рекорды Приднепровья. – Д.: Проспект, 2003. – 86 с.

Новіцький Р. О. Берш Stizostedion volgense (Gmelin, 1789) (Pisces, Percidae) Дніпровського водосховища //Автореф. дис. …к.б.н., Київ, 2004. – 20 с.

Новицкий Р. А. К вопросу о максимальных размерах и массе рыб в днепровских водохранилищах //Вісник ДНУ. Біологія, екологія. – Вип. 12. Том 1. – Д.: ДНУ, 2004. – С. 126-133.

Алимов С. І., Гринжевський М. В., Цедик В. В., Новицька Л. О., Новіцький Р. О. Риба у воді і на столі. – К.: ДП Експрес Поліграф, 2004. – 304 с.

Новицкий Р. А., Христов О. А., Кочет В. Н., Бондарев Д. Л. Аннотированный список рыб Днепровского водохранилища и его притоков //Вісник ДНУ. Біологія, екологія. – Вип. 13. Том 1. – Д.: ДНУ, 2005. – С. 185-201.

Новіцький Р. О. Сучасний склад фауни риб Дніпровського (Запорізького) водосховища //Наук. записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. – Серія: Біологія. Спец. випуск „Гідроекологія”. – 2005 – № 3 (26). – С. 321-323.

Новіцький Р. О., Тибан В. Ф., Білоусов М. Г. Біологічні основи ведення мисливського господарства: Навч. посібник. – Д. Артлогос, 2005. – 80 с.

Відновна іхтіоекологія: Навч. посібник /Гриб Й. В., Сондак В. В., Гончаренко Н. І., Куньчик Т. М., Новіцький Р. О., Щербуха А. Я., Волкошовець О. В., Войтишина Д. Й. //під. ред. Гриба Й. В., Сондака В. В. – Рівне: Волинські обереги, 2008. – 630 с.

Новіцький Р. О. Нові види гідробіонтів-аутовселенців у Дніпровському водосховищі //Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2010. – № 2(43). – С. 373–377.

Новіцький Р. О., Домніч В. І. Основи мисливствознавства. – Д.: Артлогос, 2011. – 72 с.

Барановський Б. О., Доценко Л. В. , Новіцький Р. О., Демьянов В. В. Посібник до вивчення курсу «Антропогенна гідрологія». – Д.: РВВ ДНУ, 2011. – 36 с.

Новіцький Р. О. Основи іхтіології (конспект лекцій зі спецкурсу). – Д.: Свидлер, 2011. – 80 с.

Новіцький Р.О., Христов О.О., Кочет В.М. Іхтіопатологічні наслідки ураження прісноводних риб електрострумом // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 1. – С.75-80

Булахов В.Л., Новіцький Р.О., Пахомов О.Є., Христов О.О. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces): Монографія. – Д.: ДНУ, 2008. – 304 с.

Son M. O., Novitsky R. A., Dyadichko V. G. Recent state and mechanisms of invasions of exotic decapodes in Ukrainian rivers // Vestnik zoologii. – 2013. – Т. 47 (1). – Р. 59–64.

Новіцький Р. О. Особливості моніторингу раритетної іхтіофауни у водоймах степового Придніпров’я // В зб.: Інтегроване управління водними ресурсами /відп. редактор В.І. Щербак. – Київ: Держводекологія, 2014. – С. 147–154.

Semenchenko V. P., Son M. O., Novitsky R. A., Kvatch Yu. V., Panov V. E. Alien macroinvertebrates and fish in the Dnieper river basin // Russian Journal of Biological Invasions. – 2015. – Vol. 6. – № 1. – Pp. 51–64.